English  -  Nederlands

Terms and Conditions


Laatste Update: 29/10/2018

GELIEVE DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.
WANNEER U ZICH AANMELDT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE HIERONDER VERMELDE DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.
INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ELK VAN DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN EN CONTACTEER ZIGGU.


 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden aangeboden door Ziggu bvba, een bedrijf gevestigd in en actief onder de Belgische wetgeving, met maatschappelijke zetel op Emilius Seghersplein 19, B-9000 Gent en BTW-nummer BE0699.472.839, RPR Gent, Afdeling Gent (hierna “Ziggu” genoemd).

 2. U” of “Klant” doelt op elke natuurlijke of rechtspersoon, alsook op iedereen die goederen of diensten van Ziggu bestelt en/of een overeenkomst sluit met Ziggu in de naam van of namens deze rechtspersoon. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke natuurlijke persoon minstens 18 jaar oud is. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk van de wettelijk rechten die aan de consument-Klant toegekend worden krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

 3. Ziggu biedt een online platform aan onder de merknaam “Ziggu Construction View” (hierna tevens vernoemd als “het Platform”). Ziggu Construction View is een combinatie van een hardware en software oplossing die o.a. Klanten toegang geeft tot camerabeelden opgenomen op locaties zoals bouwwerven. Dit gebeurt via een gesloten, online platform, toegankelijk via de URL: https://constructionview.ziggu.app

 4. Ziggu behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan het aanbod en de samenstelling van haar diensten en goederen, alsook de functies en modules binnen deze diensten en goederen. Ziggu verzekert dat u hiervan op voorhand zal verwittigd worden en dit binnen een redelijke termijn. De wijzigingen zullen aangebracht worden op de websites of via directe communicatie naar bestaande Klanten via nieuwsbrief, e-mail of andere vormen van communicatie.

 5. De diensten en goederen, zoals beschreven op de website, in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of via andere vormen van communicatie zijn op een “zoals het is” basis. De Klant verklaart dat hij/zij voldoende is ingelicht over de inhoud en de reikwijdte van deze diensten en goederen aangeboden door Ziggu.

 6. "Inclusief" of "onder andere (o.a.)" betekenen in deze Algemene Voorwaarden "inclusief, maar niet beperkt tot".

 7. Cookiebeleid
  1. Gelieve ons Cookiebeleid te lezen voor meer informatie over hoe en waarom cookies gebruikt worden op het Ziggu Construction View Platform en de publieke website https://www.constructionview.ziggu.io of hoe u cookies kan uitschakelen. (Opmerking: cookies uitschakelen kan negatieve gevolgen hebben voor uw gebruiksgemak en -ervaring op het Platform of websites.)

 8. Privacy en GDPR
  1. Gelieve onze Privacyverklaring te lezen voor meer informatie aangaande het verzamelen, gebruiken of het openbaar maken van informatie over de gebruikers van Ziggu op het Ziggu Construction View Platform.

  2. Alle data ingegeven op het Platform door de Klant zal confidentieel behandeld worden door Ziggu naar beste kunnen en met de grootst mogelijke zorg.

  3. Ziggu beperkt zich louter tot het analyseren van het gebruik van de diensten door haar Klanten met als doel deze diensten te verbeteren. Een lijst van personeelsleden die toegang hebben tot deze data kan aangevraagd worden via info@ziggu.io.

  4. Ziggu fungeert als een facilitator voor het verwerken van de input data van de Klant, en moet daarom beschouwd worden als enige gegevensverwerker. De Klant is en blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn/haar verwerkte data en de inhoud van die data. De verwerking via Ziggu kan eender waar ter wereld plaatsvinden, via technieken die Ziggu zelf toereikend acht.

  5. Elke Klant is verplicht om zijn eigen invoergegevens vertrouwelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijkheid ook wordt nageleefd door derden die hij/zij toegang verleent tot zijn/haar gebruikersaccount.

  6. Ziggu kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of onjuist gebruik van de invoergegevens van haar Klanten, tenzij puur door nalatigheid van haar kant.

  7. Ziggu verleent alleen toegang tot de invoergegevens van de Klant aan derden als ze hiertoe wettelijk wordt verplicht. Eventuele kosten of schade voor Ziggu die voortvloeien uit dergelijke situaties zijn voor rekening van de Klant.

  8. Alle informatie die tussen Ziggu en een (potentiële) Klant wordt uitgewisseld, voorafgaand aan een samenwerking tussen de partijen, om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken, zal als vertrouwelijk worden behandeld door de partijen. Dezelfde verplichting geldt voor alle informatie die tijdens de samenwerking tussen de partijen wordt uitgewisseld.

  9. De ontvangende partij mag deze vertrouwelijke informatie alleen aan haar werknemers bekendmaken voor zover deze aan hen moet worden bekendgemaakt met het oog op mogelijke samenwerking.

  10. Elk van de ontvangende partijen is verplicht om blijvende vertrouwelijkheid te respecteren, tenzij de verstrekte informatie openbaar is geworden buiten de schuld van de ontvangende partij, of als de ontvangende partij dit wettelijk verplicht is.

  11. Elk van de ontvangende partijen verbindt zich ertoe de informatie op geen enkele manier te exploiteren of voor enig ander doel te gebruiken dan om de haalbaarheid van een samenwerking tussen de partijen te onderzoeken.

 9. Intellectuele Rechten
  1. Tenzij anders aangegeven, is het Platform, inclusief alle inhoud, video en andere materialen die beschikbaar worden gesteld via het Platform, eigendom van Ziggu en zijn licentiegevers en worden ze beschermd door EU- en internationale auteursrechten.

  2. U krijgt een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van het Platform uitsluitend voor uw eigen persoonlijke of zakelijke doeleinden; ervan uitgaande dat u via het Platform, tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan: (a) geen Platform-diensten of toegang tot het Platform doorverkoopt, least, verhuurt of in sublicentie geeft; (b) geen Platform-diensten distribueert of openbaar weergeeft; (c) Platform-diensten niet wijzigt of afgeleide toepassingen van maakt; (d) niet download (anders dan pagina cache), behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan op het Platform; of (e) niet het Platform anders dan voor het beoogde doel gebruikt. Behalve zoals expliciet vermeld in deze voorwaarden, zal niets in deze voorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie voor intellectuele eigendomsrechten.

 10. Wijzigingen
  1. Ziggu behoudt zich het recht om haar Algemene Voorwaarden te wijzigen wanneer zij dit wenst door een wijziging op haar website. Een dergelijke wijziging wordt binnen een redelijke termijn van tevoren aangekondigd. Wijzigingen worden op de website(s), maar ook via e-mail of via het Ziggu Construction View Platform gecommuniceerd aan bestaande Klanten en gebruikers. Elke herziening wordt van kracht na het plaatsen van de bijgewerkte voorwaarden op de website.

  2. Als u niet akkoord gaat met de niet-limitatieve oplijsting van (a) wijzigingen in het aanbod of de samenstelling van de diensten en goederen van Ziggu Construction View, (b) wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden door Ziggu of (c) enige aangekondigde prijsaanpassing door Ziggu, kunt u ten allen tijde eenvoudig de overeenkomst beëindigen. Dit geeft u in geen geval recht op schadevergoeding van Ziggu. Het is niet mogelijk om Ziggu’s diensten of goederen onder de oude voorwaarden te blijven gebruiken.

  3. Als een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In geval van nietigheid, zullen Ziggu en de Klant, voor zover mogelijk, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling. Ziggu behoudt zich het recht voor om als eerste initiatief de betreffende term(en) eenzijdig te wijzigen


 11. Offertes en Voorstellen
  1. Offertes of voorstellen aangeboden door Ziggu zijn vrijblijvend en mogen alleen worden beschouwd als een uitnodiging aan de Klant om een bestelling te plaatsen.

  2. De informatie in offertes en voorstellen is alleen geldig voor de specifieke offerte of voorstel waarop deze betrekking heeft, en dus niet automatisch voor volgende vergelijkbare bestellingen.

  3. Offertes en voorstellen zijn alleen geldig voor de duur zoals bepaald op de betreffende offerte of voorstel.

  4. Offertes en voorstellen omvatten alleen de diensten en goederen die in het document worden beschreven.

 12. Acceptatie en Registratie
  1. Door te bestellen of te registreren op het Ziggu Construction View Platform, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. U moet bevestigen dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd wanneer u zich registreert voor het Platform. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Ziggu Construction View of op de inlogpagina van het Platform (https://constructionview.ziggu.app).

  2. Deze Algemene Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op andere eerdere overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, zelfs als ze bepalen dat ze exclusief van toepassing zijn.

  3. U kunt deze Algemene Voorwaarden niet accepteren als u niet de wettelijke leeftijd hebt om een bindende overeenkomst met Ziggu te sluiten.

  4. Door deze overeenkomst namens een bedrijf of rechtspersoon te ondertekenen of te accepteren, bevestigt u ook dat u de bevoegdheid hebt om het bedrijf of een andere rechtspersoon die u vertegenwoordigt te binden aan deze overeenkomst en dat u daarmee geen andere overeenkomst schendt.

 13. Registratie en Contract opstellen
  1. Een overeenkomst tussen Ziggu en de Klant wordt alleen juridisch en definitief gesloten wanneer de Klant een bestelling plaatst bij Ziggu (a) via e-mail met een bijgevoegde en ondertekende offerte of (b) per telefoon, en beide onder voorbehoud van de voorwaarde dat deze kooporder wordt gevolgd door een e-mailbevestiging van Ziggu.

  2. Alvorens de bestelling te bevestigen, heeft Ziggu het recht om nadere informatie te vragen over de Klant en zijn activiteiten, inclusief een beoordeling van zijn kredietwaardigheid.

  3. De door de Klant verstrekte informatie moet op zijn minst accuraat, waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn.

  4. Het nalaten door de Klant om de juiste informatie te verstrekken, of in geval van twijfel door Ziggu over de identiteit of ontvankelijkheid van de activiteiten van de Klant, geeft Ziggu het recht om te weigeren om de bestelling uit te voeren en een gebruikersaccount aan te bieden.

  5. Een weigering om een gebruikersaccount (en dus een contract) door Ziggu te verstrekken zal nooit een reden voor enige compensatie zijn.

  6. Wijzigingen of toevoegingen aan de overeenkomst nadat het gebruikersaccount is verstrekt, worden pas als geldig beschouwd na schriftelijke goedkeuring en implementatie door Ziggu.

  7. Na de e-mailbevestiging van Ziggu voor de bestelling, ontvangt de Klant een uitnodiging per e-mail waarin hem/haar wordt gevraagd een wachtwoord te kiezen om zich op het Platform te registreren.

  8. Als onderdeel van het registratieproces moet u de Algemene Voorwaarden accepteren. Lees de voorwaarden aandachtig door, voordat u op het selectievakje klikt en dit verstuurt, en u juridisch gebonden bent aan de Algemene Voorwaarden.

 14. Gebruikersaccounts en Persoonlijke Logins
  1. Een gebruikersaccount en bijbehorende persoonlijke login(s) biedt de Klant toegang tot de diensten van Ziggu Construction View.

  2. Toegang tot het Platform houdt een recht van de Klant in om de diensten op dit Platform te gebruiken - tegen betaling. Het houdt in geen geval een overdracht van eigendom van de diensten door Ziggu aan de Klant in.

  3. De toewijzing van een gebruikersaccount gaat gepaard met de toewijzing van een of meer persoonlijke logins. Het aantal logins komt overeen met het aantal gebruikers van de Klant dat door Ziggu is toegestaan. Logins kunnen worden gedistribueerd naar eigen personeel van de Klant of bouwpartners. Elke persoon die een inlog uitnodiging ontvangt, moet de Algemene Voorwaarden lezen en accepteren voordat hij/zij toegang krijgt tot het Platform.

  4. Ziggu heeft het recht om toegang tot het Platform te weigeren voor bepaalde aanmeldingsverzoeken, als het een objectieve reden heeft om dit te doen.
   Objectieve redenen zijn o.a.:
   1. Ials Ziggu redenen heeft om aan te nemen dat de gegevens van de login-aanvrager onjuist, onnauwkeurig of achterhaald zijn;
   2. Als Ziggu ontdekt of substantiële redenen heeft om te vermoeden dat de login-aanvrager van plan is om de Platform-services te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden.

  5. Een login behoort tot één persoon en mag daarom niet met andere personen worden gedeeld. Elke gebruiker van de Klant moet voor elke login een uniek wachtwoord maken dat bij zijn/haar persoonlijke gegevens hoort.

  6. Elke Klant is verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van zijn/haar gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount en logins, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het wachtwoord. De Klant wordt verondersteld deze informatie niet aan een derde partij door te geven en om ongeoorloofd gebruik onmiddellijk onder de aandacht van Ziggu te brengen.

 15. Levering - Garanties - Aansprakelijkheidsbeperking
  1. Het Ziggu Construction View Platform bestaat uit een software component (diensten) en een hardware-component (goederen).

  2. Diensten:
   1. De diensten van het Ziggu Construction View Platform worden geleverd als "software als een service". Het aanbieden van het gebruikersaccount (met bijbehorende logins) aan de Klant zal worden beschouwd als een levering van de diensten.

   2. Het gebruik van de diensten door de Klant staat gelijk aan het accepteren van de diensten.

   3. Gebruik van en toegang tot de diensten door de Klant veronderstelt een internetverbinding en het gebruik van een moderne webbrowser (zoals, maar niet beperkt tot de meest recente versie van Google Chrome of Mozilla Firefox). Als een verouderde webbrowser wordt gebruikt, kan de Klant mogelijk niet alle functies van de diensten gebruiken of werken deze functies mogelijk niet optimaal. Ziggu onderschrijft en beveelt het gebruik van Google Chrome als webbrowser aan voor de meest optimale ervaring. Het gebruik van Internet Explorer wordt ten sterkste afgeraden, gezien deze browser niet langer wordt onderhouden.


  3. Goederen:
   1. Alle goederen worden verzonden en geleverd voor rekening en risico van de Klant. In geval van aankoop van de goederen, blijven deze eigendom van Ziggu tot de volledige betaling voor deze goederen is gebeurd.

   2. Vanaf de levering van de goederen vallen deze onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. In het geval van verhuur van de goederen, of wanneer de volledige betaling nog niet is gebeurd, zal de Klant Ziggu vergoeden voor schade of diefstal indien deze niet te wijten is aan de plaatsing door Ziggu.

   3. Ziggu’s garanties zijn in dezelfde mate beperkt als de garanties van haar leveranciers.

   4. Ziggu kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van beelden in geval van schade of diefstal van de goederen.

   5. In het onwaarschijnlijke geval van beschadigde of kapotte hardware tijdens de garantieperiode zoals beschreven in sectie 14.3.2, zal de Klant Ziggu onmiddellijk informeren bij aangetekend schrijven EN een e-mail naar support@ziggu.io. Beschadigde goederen worden door de Klant teruggebracht naar het hoofdkantoor van Ziggu.


  4. Ziggu verbindt zich ertoe toegang te verlenen tot het Ziggu Construction View Platform en haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden naar best vermogen na te komen. U erkent dat de verplichtingen van Ziggu op dit punt worden aangegaan op basis van "commercieel redelijke inspanningen". Bovendien zal Ziggu in geen geval aansprakelijk zijn in geval van ontoegankelijkheid, onbeschikbaarheid, onderbreking of slechte kwaliteit van het Ziggu Construction View Platform of een deel daarvan om welke reden dan ook buiten Ziggu's controle, inclusief maar niet beperkt tot diensten van een derde partij of externe leverancier, in welk geval Ziggu in geen geval aansprakelijk kan zijn voor enige handeling of nalatigheid van die derde partij. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Ziggu geen enkele garantie biedt met betrekking tot kwaliteit van internetverbindingen of met betrekking tot 3G / 4G / LTE of andere soortgelijke communicatie.

  5. In geen geval zal Ziggu aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming in de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden als gevolg van een overmachtsituatie. In het geval van overmacht heeft Ziggu het recht om de uitvoering geheel of gedeeltelijk tijdelijk op te schorten voor de duur van deze overmacht of in zijn geheel, zonder een voorafgaande waarschuwing te hoeven geven of enige schadevergoeding te betalen. Gevallen van overmacht zijn o.a.: inbeslagneming, ziekte, oorlog, blokkade, opstand, staking of uitsluiting, tekort aan voertuigen, schaarste aan diensten, beperkingen in het energieverbruik, hetzij bij Ziggu of bij één van zijn leveranciers.

  6. In het geval van een overmachtsituatie verbindt Ziggu zich ertoe opnieuw te onderhandelen over de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst. Als de partijen er niet in slagen om een overeenkomst te bereiken, behoudt Ziggu zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.

  7. Behalve in geval van grove fout of opzettelijke inbreuk, of in geval van persoonlijk letsel dat direct wordt veroorzaakt door een defect in het Ziggu Construction View Platform, zal Ziggu in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte verliezen of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verloren winst, verlies van klanten, verloren gegevens, verlies van immateriële goederen, of voor schade die niet voorzienbaar is (inclusief wat betreft hun omvang), die voortvloeit uit het gebruik en/of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot het Platform en/of ongeautoriseerde toegang tot het Platform door een derde partij en/of acties door een derde partij en/of enige andere oorzaak met betrekking tot het Platform.

  8. Onverminderd enige andere bepaling van deze overeenkomst en behalve in het geval van opzettelijk wangedrag of opzettelijke inbreuk, of in geval van persoonlijk letsel veroorzaakt door een defect in het Ziggu Construction View Platform, zal Ziggu in geen geval aansprakelijk zijn voor een bedrag dat hoger is dan hetgene de Klant heeft betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van het optreden van de schade.

  9. De garantie- en aansprakelijkheidsbeperkingen en disclaimers die in deze sectie worden uiteengezet, worden ook uiteengezet ten gunste van alle externe leveranciers en licentiegevers.

  10. Bepaalde wetten staan sommige uitsluitingen of beperkingen zoals hierboven uiteengezet niet toe, daardoor zijn deze mogelijk niet op u van toepassing, vooral als u een consument bent. In dat geval is de garantie en aansprakelijkheid van Ziggu beperkt voor zover wettelijk mogelijk volgens de toepasselijke wetgeving.

 16. Specifieke regels voor het gebruik van Ziggu Construction View
  1. Wanneer u Ziggu Construction View gebruikt, moet u alle toepasselijke wetten en andere voorschriften in acht nemen. In het bijzonder mag u geen gegevens of inhoud zoals teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en links plaatsen of verspreiden die in strijd zijn met de voorschriften of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of andere rechten van derden. U bent als enige verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die door u wordt verstrekt. We controleren de inhoud niet op hun nauwkeurigheid en controleren ook niet op virussen of op virussen gerelateerde verwerkbaarheid.

  2. U dient te voldoen aan uw lokale toepasselijke wetgeving met betrekking tot privacywetgeving, met name wetgeving met betrekking tot de plaatsing van camera's op verschillende locaties, waaronder bouwlocaties, openbaar toegankelijke sites en werklocaties. Ziggu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele inbreuken met betrekking tot privacywetten en ziet af van alle claims voor compensatie.

  3. Het is verboden aanvallen uit te voeren op de prestaties van Ziggu Construction View, zoals het massaal verzenden van e-mails (SPAM), hackpogingen, brute kracht-aanvallen, het gebruik of het verzenden van spyware, virussen en wormen.

  4. Als u deze regels overtreedt, heeft Ziggu het recht u te waarschuwen, te schorsen of mogelijk zelfs volledig uit te sluiten van het gebruik van Ziggu Construction View. Ziggu heeft het recht om illegale inhoud onmiddellijk te verwijderen.

  5. Het is verboden Ziggu Construction View te demonstreren of te delen met concurrerende bedrijven van Ziggu die soortgelijke diensten, goederen of producten aanbieden.

 17. Prijszetting en Betalingsvoorwaarden
  1. Ziggu hanteert een aangepast prijsbeleid op basis van de individuele projectbehoeften voor elke afzonderlijke Klant. De prijzen zijn afhankelijk van verschillende parameters, waaronder de mate van complexiteit van de bouwplaats; de benodigde hoeveelheid camera's; de beschikbare internetverbinding; de complexiteit van installatieprocedures; de grootte van het project; functies vereist door de Klant.

  2. Prijzen worden alleen vermeld op offertes of voorstellen die zijn uitgegeven door Ziggu en zijn alleen geldig voor de duur die is aangegeven op de betreffende offerte of offerte.

  3. Ziggu garandeert onder geen enkele omstandigheid dat het zijn prijzen gedurende een specifieke periode (behalve de geldigheidsperiode aangegeven op een offerte of voorstel) zal handhaven, aangezien dit afhankelijk is van de markt.

  4. Voor zover de prijzen gebaseerd zijn op de heersende loonkosten, kosten van componenten/diensten, socialezekerheidsbijdragen en openbare diensten, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten, heeft Ziggu het recht om: in geval van een verhoging of verlaging van een of meer van deze prijsfactoren, om haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen wanneer zij dat wenst, in overeenstemming met de wettelijk toegestane normen. De nieuwe prijsstructuur zal aan de bestaande Klanten worden meegedeeld, minstens één maand voordat ze van kracht worden via de officiële communicatiekanalen van Ziggu.

  5. Ziggu verbindt zich ertoe haar particuliere en professionele Klanten te factureren. Dit gebeurt periodiek, in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die zijn beschreven op de inkooporder, maar altijd voorafgaand aan de uitvoering van de diensten of de levering van de goederen voor deze periode.

  6. Door Ziggu’s diensten te bestellen/kopen, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met elektronische facturering door Ziggu, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen.

  7. De factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij zijn bestelling. De Klant verbindt zich ertoe om Ziggu tijdig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

  8. Facturen die door Ziggu worden uitgegeven, moeten per bankoverschrijving worden betaald op één van de bankrekeningen zoals vermeld op de factuur. In het geval van internationale bankoverschrijvingen zijn alle bijbehorende wissel- of overschrijvingskosten ten laste van de Klant.

  9. Ziggu hanteert een standaard betalingstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders vermeld op de factuur of schriftelijk overeengekomen, te rekenen vanaf de datum van de factuur.

  10. Elke factuur die niet of slechts gedeeltelijk is betaald, op de vervaldag, is wettelijk en zonder enige ingebrekestelling onderworpen aan rente wegens te late betaling van 1% per maand, waarvoor een reeds gestarte maand wordt beschouwd als volledig vervallen. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van honderd euro (100 EUR, excl. Btw), in de vorm van een forfaitaire schadevergoeding, ongeacht het recht van Ziggu om een hogere schadevergoeding te vorderen. Ziggu behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot het Platform tijdelijk op te schorten totdat het de daadwerkelijke betaling van de Klant heeft ontvangen.

  11. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag wordt geacht een uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur te zijn.

  12. Facturen kunnen alleen geldig schriftelijk worden geprotesteerd per aangetekend schrijven binnen de 14 kalenderdagen na de factuurgegevens. De aangetekende brief vermeldt duidelijk het factuurnummer, de factuurdatum en een gedetailleerde uitleg van het protest.

 18. Duur en beëindiging van het contract
  1. De overeenkomst tussen u en Ziggu is van kracht gedurende een vaste minimumtijd, zoals aangegeven op uw bestelling en kan op eenvoudig verzoek van uzelf worden verlengd.

  2. Ziggu heeft het recht om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, dagvaarding of gerechtelijke stappen, uw contract met onmiddellijke ingang te beëindigen door een e-mail te sturen naar het adres dat u hebt opgegeven voor het doel van de sluiting van deze Algemene Voorwaarden en/of door uw toegang tot het Platform af te sluiten of uw toegang tot het Platform op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schadevergoeding, in geval van uw insolventie, schending van de wet of schending van deze Algemene Voorwaarden of in geval van een overmachtsituatie die Ziggu verhindert om zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden na te komen of om het even welke omstandigheid die de uitvoering van zijn verplichtingen door Ziggu zo duur zou maken dat dit zou resulteren in een onevenwicht tussen de verplichtingen van de partijen.

  3. Bij beëindiging van uw gebruikersovereenkomst, (a) erkent u en accepteert u dat alle licenties en gebruiksrechten met betrekking tot het Ziggu Construction View Platform zullen worden beëindigd; (b) u alle software die hieronder wordt geleverd, verwijdert van alle apparaten, harde schijven en andere opslagmedia en alle kopieën vernietigt die in uw bezit of onder uw controle zijn; en (c) uw toegang tot het Platform zal eindigen, zonder enige restitutie van enig door u betaald bedrag (tenzij in het geval van beëindiging door Ziggu als gevolg van een geval van overmacht of als vermeld in het vorige artikel).

  4. Bovendien heeft Ziggu het recht om de overeenkomst met de Klant te beëindigen door deactivering van zijn gebruikersaccount en persoonlijke logins indien zij van mening is dat deze een objectieve reden heeft om dit te doen. Objectieve redenen zijn o.a.:
   1. Indien Ziggu in de loop van de overeenkomst redenen heeft om aan te nemen dat de gegevens van de Klant onjuist, onnauwkeurig of achterhaald zijn;

   2. Als Ziggu ontdekt of substantiële redenen heeft om te vermoeden dat de Klant zijn diensten voor ongeoorloofde doeleinden gebruikt;
   3. Als wordt vermoed dat de Klant de huidige Algemene Voorwaarden overtreedt;
   4. Als Ziggu ontdekt dat de overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste informatie van de Klant of als Ziggu vermoedt dat de Klant een product van Ziggu koopt om redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd;
   5. Indien de Klant zijn openstaande facturen niet tijdig en volledig aan Ziggu betaalt;
   6. In geval van een dreigend faillissement van de professionele Klant.

  5. Na deactivering heeft Ziggu het recht om de Klant toekomstige toegang tot de services te weigeren of om de deactivering opnieuw ongedaan te maken na onderhandelingen met de Klant.

  6. In elk van deze gevallen heeft Ziggu recht op vergoeding van de schade die zij als gevolg daarvan heeft geleden.

  7. In geval van deactivering in de loop van een periode (kwartaal of jaar), waarvoor Ziggu vooruitbetaling van de Klant heeft ontvangen, verbindt zij zich ertoe deze betaling aan de Klant terug te betalen pro rata binnen 14 kalenderdagen nadat de diensten daadwerkelijk zijn gestopt.

  8. Na een wettelijke beëindiging van uw contract blijft de toegang tot het Platform nog eens zes maanden actief, zodat u alle informatie die u wilt opslaan of exporteren kunt downloaden.

 19. Toepasselijk recht en jurisdictie
  1. Op deze Algemene Voorwaarden is de Belgische wet van toepassing, zonder gevolg te geven aan mogelijke conflicten met betrekking tot wetten in uw eigen staat of land van verblijf als u een consument bent of die van uw hoofdkantoor als u een bedrijf bent.

  2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar Ziggu haar statutaire zetel heeft, tenzij Ziggu uitdrukkelijk anders bepaalt.